PRIVACYVERKLARING VAN SNOEKSTUDIEGROEP NEDERLAND BELGIË.
Snoekstudiegroep Nederland België (SNB) is gevestigd te Wormer en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40617811. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 5 van Sportvisserij Nederland in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens SNB verwerkt of laat verwerken door Sportvisserij Nederland en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.


GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 SNB verwerkt of laat verwerken door SVN (mogelijk) de hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

zich inschrijft / aanmeldt als lid van de SNB;
een product of dienst afneemt bij SNB (zoals een abonnement op ons magazine of nieuwsbrieven, een bestelling doet of deelneemt aan wedstrijden of evenementen e.d.);
contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

SNB verzamelt of laat verzamelen door SVN (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

voorletters en naam;
geboortedatum;
adres;
e-mailadres;
telefoonnummer;
leeftijd;
geslacht;
rekeningnummer(s);
het lidmaatschap(snummer);
en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportresultaten e.d.);
browsercookies.

1.3 SNB kan deze gegevens gebruiken of laten gebruiken door SVN om:

haar ledenadministratie te laten verzorgen door Sportvisserij Nederland (zie voor privacyverklaring Sportvisserij Nederland www.sportvisserijnederland.nl/privacy statement);
het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
voorlichting (informatievoorziening);
onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
handhaving.


INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met SNB via telefoonnummer 06-50510055 of 0299-673291 of per e-mail: voorzitter@snoekstudiegroep.nl of secretaris@snoekstudiegroep.nl voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop SNB persoonsgegevens verwerkt of laat verwerken door SVN;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die SNB met betrekking tot u verwerkt of laat verwerken door SVN;

(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door SNB of door SVN.


BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

SNB zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

SNB treft adequate technische en organisatorische maatregelen om
uw gegevens te beveiligen.


DERDEN

SNB kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

Sportvisserij Nederland;
verwerkers van SNB (voor de uitvoering van de dienstverlening);
personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

SNB verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of SNB daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.


WIJZIGINGEN
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.


Wormer, februari 2018.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.